Integritetspolicy - Clustera Sverige AB

Clustera är en leverantör till Arbetsförmedlingen, med uppdraget att hjälpa arbetssökande till jobb eller utbildning. För att kunna ta del av Clusteras tjänster måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen samt ha rätt till tjänsten Rusta och matcha. Du som arbetssökande ansvarar själv för att undersöka med Arbetsförmedlingen om du är berättigad tjänsten Rusta och matcha och därmed har möjlighet att ta del av Clusteras tjänster. Clustera har inget inflytande över det beslutet utan det är något som Arbetsförmedlingen hanterar inom ramen för sin profilering av varje inskriven person.

Samtal från Clustera
Genom att fylla i Clusteras kontaktformulär ger du samtycke till att bli kontaktad av Clustera via mejl eller telefon. Dessa samtal från Clustera kan komma att spelas in i kvalitets- och utbildningssyfte och de personuppgifter som eventuellt behandlas under ett inspelat samtal regleras av dataskyddsförordningen, GDPR.

Clustera är leverantör till Arbetsförmedlingen i tjänsten Rusta och matcha. Att välja Clustera som leverantör innebär ingen garanti om jobb eller utbildning, men syftet med tjänsten och vårt gemensamma mål med varje arbetssökande är att rusta och matcha personen till jobb eller utbildning på kortast möjliga tid, och därmed inverka positivt på arbetsmarknaden och individen.

Insamling av personuppgifter

Clustera ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Användarna bidrar med i Tjänsten samt för de personuppgifter som på andra sätt samlas in avseende Tjänsten. Clustera är Personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Användarnas personuppgifter behandlas med syftet att hantera planering, uppföljning och rapportering av den arbetssökandes progression gentemot vår uppdragsgivare Arbetsförmedlingen.

När och hur vi samlar in personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter om Användare från Användare, när Användare;

  • gör en anmälan till Tjänsten eller på annat sätt lägger till personuppgifter om sig själv personligen
  • använder Tjänsten för att ansluta till vår personal genom att lägga till personuppgifter om sig själv personligen
  • tillhandahåller identifierbara uppgifter i meddelanden via den webbplats som använder Tjänsten)

Endast personuppgifter som är relevanta för aktuell process inom Tjänsten samlas in.

Ändamålet och lagenligheten av behandlingen
Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är att hantera den individuella utvecklingsplanen som görs med den arbetssökande vid startmötet i Tjänsten Rusta och matcha. Lagligheten i behandlingen av personuppgifter är vårt legitima intresse att följa vår uppdragsgivares, Arbetsförmedlingen, krav på Tjänsten och dess inrapportering till uppdragsgivaren.

Samtycke från den registrerade
Användaren samtycker till behandling av personuppgifter med Personuppgiftsansvariges ändamål att hantera kontinuerlig uppföljning och progression för den enskilde arbetssökande samt rapportering om detsamma till uppdragsgivaren Arbetsförmedlingen.

Användaren samtycker att personuppgifter samlas in via Tjänsten. när Användare gör en ansökan via Tjänsten och lägger till personuppgifter om sig själv personligen.

Användaren samtycker till att personuppgifter som samlas in enligt ovanstående behandlas enligt nedanstående avsnitt Lagring och överföring samt Hur länge personuppgifterna behandlas.

Användaren har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst genom att kontakta Personuppgiftsansvarige med hjälp av kontaktuppgifterna som anges under 9.
Nyttjandet av denna rättighet kan dock innebära att Användaren inte kan använda sig av Tjänsten Rusta och matcha.

Lagring och överföring
De personuppgifter som samlas in via Tjänsten lagras och behandlas enligt gällande regler för lagring av personuppgifter i GDPR. För att få dokumentation om sådana skyddsåtgärder, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i punkt 9.

Hur länge personuppgifterna behandlas
Så länge en Användare inte skriftligen motsätter sig behandling av sina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna syften. Om du som Användare önskar att dina personuppgifter inte ska lagras hos Clustera, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt 9.

Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kommer inte sälja eller överföra Användares personuppgifter till tredje parter.

Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till;

  • våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av Tjänsten
  • myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende
  • myndigheter eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetens beslut.

Vi överför endast Användares personuppgifter till tredje part som vi har förtroende för. Vi väljer noga partners/underleverantörer för att se till att Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
Vi arbetar i följande kommunikations- och rapporteringsverktyg: Workbuster för intern uppföljning av arbetssökandes progression samt för kommunikation till/från Användare;  och KA-webb uppdragsgivarens, Arbetsförmedlingen, kanal för kommunikation och kontinuerlig rapportering i Tjänsten Rusta och matcha. Samt Mailshimp för att kontakta dig med relevant information.  

Aggregerad data (icke identifierbara personuppgifter)

Vi kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in genom Tjänsten och kan exempelvis bestå av statistik över antal deltagare i Tjänsten eller det geografiska läget för användandet av Tjänsten. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

Cookies

När Användare använder Tjänsten kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i Användarens enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot Tjänsten. Vi använder cookies för att underlätta Användarens användning av Tjänsten samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om Användarens användning av Tjänsten. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Tjänsten. Informationen som inhämtas från cookies kan även utgöra personuppgifter och i sådant fall omfattas behandlingen av vår Cookie Policy.

Användare kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock Användarens upplevelse av Tjänsten försämras, exempelvis genom att vissa funktioner i Tjänsten inte längre finns tillgängliga.

Ändringar

Clustera har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till sekretesspolicyn. Den senaste versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via Tjänsten. En ny version anses vara kommunicerad till Användarna när Användaren antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar Användaren om den nya versionen (med den e-postadress som Användaren anger i samband med användningen av Tjänsten) eller när användaren annars informeras om den nya sekretesspolicyn.

Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter; Clustera Sverige AB, telefon 010-2656464 eller mejl info@clustera.se

sv_SESwedish